XXII sesja Rady Gminy Łomazy

Herb Gminy Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ z w o ł u j ę XXII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łomazy na lata 2022-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomazy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łomazy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Łomazy i Sołtysom Gminy Łomazy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Łomazy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łomazy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 17. Oświadczenia i wnioski Radny Gminy Łomazy.
 18. Zamknięcie posiedzenia.
   

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach ul. Szkolna 18A.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                 Andrzej Wiński