Przejdź do treści

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy Nr 56/11 z dnia 17 listopada 2011 roku.

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych a także osób innych wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobie dotkniętej przemocą udziela się bezpłatnej pomocy w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
 • interwencji kryzysowej i wsparcia,
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie wspólnego zamieszkiwania, oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej,
 • zapewnienie osobie dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie za sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Kontakt z członkami zespołu interdyscyplinarnego

 • GOPS w Łomazach, tel. 83 341 70 51
 • Ośrodek Zdrowia w Łomazach, tel. 83 341 70 04
 • Szkoła w Łomazach, tel. 83 341 70 12
 • Policja w Wisznicach, tel. 83 378 20 07
 • Kurator sądowy w Białej Podlaskiej, tel. 83 341 95 79.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Łomazach

 • Dorota Szostakiewicz – Przewodniczący Zespołu
 • Agnieszka Stanilewicz – Zastępca Przewodniczącego
 • Anna Jakubiak
 • Edyta Kazimierczyk
 • Janusz Kosowski
 • Mariola Leoniuk
 • Adrian Sozoniuk
 • Małgorzata Szewczuk
 • Monika Trochonowicz
 • Barbara Uścińska  

Zatrzymaj przemoc odzyskaj siebie

Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, ale także dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne. Ofiary przemocy w rodzinie stanowią przede wszystkim kobiety, które wstyd oraz wyuczona bezradność często powstrzymują przed zerwaniem toksycznej relacji. Jak wygląda mechanizm przemocy domowej i gdzie ofiary mogą szukać pomocy?

niebieskalinia.pl